Privacyverklaring

Privacy Statement website Europoort Opleiding & Training Centrum

Privacyverklaring Europoort Opleiding & Training Centrum

Europoort Opleiding & Training Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Europoort Opleiding & Training Centrum verwerkt worden.
Europoort Opleiding & Training Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u aan ons verstrekt heeft.

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens bedrijf
 • Naam contactpersoon bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • E-mail bedrijf
 • Roepnaam
 • Eerste voornaam op legitimatie
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Europoort Opleiding & Training Centrum uw persoonsgegevens
Europoort Opleiding & Training Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Europoort Opleiding & Training Centrum.
 • U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Europoort Opleiding & Training Centrum.

Geautomatiseerde besluitvorming
Europoort Opleiding & Training Centrum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Europoort Opleiding & Trainingscentrum) tussen zit.

Hoe lang bewaart Europoort Opleiding & Training Centrum uw  persoonsgegevens
Europoort Opleiding & Training Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Europoort Opleiding & Training Centrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Europoort Opleiding & Training Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Europoort Opleiding & Training Centrum. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eotc.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Europoort Opleiding & Training Centrum wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.  Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe Europoort Opleiding & Training Centrum de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt
Europoort Opleiding & Training Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@eotc.nu

Contactgegevens:
Europoort Opleiding & Training Centrum is gevestigd aan de Oudelandseweg 5, 3194 AR Hoogvliet.

website: www.eotc.nu

e-mailadres: info@eotc.nu

telefoonnummer: 010-2313751